Kategori Mudharabah

Rukun dan Syarat Mudharabah

syarat mudharabah
Syarat Mudharabah Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukunrukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut: Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang dagangan…